Zásady zpracování osobních údajůPrincipem těchto Zásad o zpracování osobních údajů je informování klientů o tom, jaké osobní údaje naše firma zpracovává o fyzických osobách v rámci poskytování služeb, k jakým účelům, komu a z jakého důvodů je může předat.

Tyto zásady jsou platné od 25.5.2018 a jsou vydané v souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno (jména), příjmení, datum narození nebo rodné číslo, adresa bydliště, e-mail, telefon.

Správce tedy Dorota Kukuczka Jurzyca (IČ: 76456366, se sídlem Třinec, Lyžbice, Jeřabinová 322, 739 61) v souvislosti s poskytováním služeb zpracovává a uchovává osobní údaje k těmto účelům:
• přípravě potřebné dokumentace nutné k založení obchodní korporace na klíč,
• přípravě potřebné dokumentace v souvislosti s převodem obchodního podílu obchodní korporace.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzajemných práv a povinností vyplývající ze vztahu vzniklého mezi správcem a subjektem údajů v souvislosti s poskytovanými službami.

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce poskytne jiným právnickým osobám, a to:
• notářským kancelářím za účelem vyhotovení notářského zápisu,
• bankovním institucím za účelem zřízení speciálního účtu pro složení základního kapitálu nebo za účelem převodu již existujícího účtu,
• účetním kancelářím za účelem navázání spolupráce při zpracování účetnictví založené obchodní korporace.

Dále dle nařízení má subjekt údajů následující práva:
- právo na přístup k osobním údajům,
- právo na opravu,
- právo na výmaz (právo být zapomenut),
- právo na omezení zpracování,
- právo vznést námitku,
- automatizované individuální rozhodování, včetně profilování,
- právo na opravu,
- právo na přístup k osobním údajům,
- právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů,
- právo na odvolání souhlasu se zpravcováním osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů